Bein & Fushi - 1979 (II)

  • Bein & Fushi Catalog, Summer, 1979
  • Chicago
  • Bein & Fushi
  • 1979