Bonhams - 2006

  • Bonhams Fine Musical Instruments Auction Catalog, November 6, 2006, London
  • Londra
  • Bonhams
  • 2006