Bonhams - 1991

  • Bonhams Musical Instruments Auction Catalog, November 5, 1991, London
  • Londra
  • Bonhams
  • 1991