Bonhams - 1992

  • Bonhams Fine Musical Instruments Auction Catalog, November 17, 1992, London
  • Londra
  • Bonhams
  • 1992