Bonhams - 1994

  • Bonhams Musical Instruments Auction Catalog, November 02, 1994, London
  • Londra
  • Bonhams
  • 1994