Bonhams - 1995

  • Bonhams Musical Instruments Auction Catalog, November 14, 1995, London
  • Londra
  • Bonhams
  • 1995