Bonhams - 2001

  • Bonhams Musical Instruments Auction Catalog, November 12, 2001, London
  • London
  • Bonhams
  • 2001