Bonhams - 2002

  • Bonhams Musical Instruments Auction Catalog, November 11, 2002, London
  • London
  • Bonhams
  • 2002