Bonhams - 2002 (IV)

  • Bonhams Musical Instruments Auction Catalog, December 16, 2002, London
  • Londra
  • Bonhams
  • 2002