Bonhams - 2002 (IV)

  • Bonhams Musical Instruments Auction Catalog, December 16, 2002, London
  • London
  • Bonhams
  • 2002