Bonhams - 2007

  • Bonhams Musical Instruments Auction Catalog, November 5, 2007, London
  • Londra
  • Bonhams
  • 2007