Bonhams - 2007

  • Bonhams Musical Instruments Auction Catalog, November 5, 2007, London
  • London
  • Bonhams
  • 2007